Hizmet Sözleşmesi

1. KULLANIM KOŞULLARI

www.ptfaces.com internet sitesini (bundan böyle PORTAL olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya Üye olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve PORTAL’da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, PORTAL’da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde,  PORTAL"ı kullanmaktan vazgeçebilirsiniz.

1.1. İşbu PORTALın sahibi “Atatürk Mah Kırım Sok No:11 K:2 Ümraniye/İstanbul /Türkiye adresinde mukim TOS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (bundan böyle kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır)’dir. PORTAL’da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, ŞİRKET tarafından sağlanmaktadır.

1.2. ŞİRKET işbu “Kullanım Koşulları”nı, PORTAL’da yer alan her tür bilgi ve içeriği, kullanıcıya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir.

Bu değişiklikler periyodik olarak PORTAL’da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. PORTAL hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde PORTAL’a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve ŞİRKET tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; PORTAL’ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“Portal”: www.ptfaces.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ŞİRKET’in hizmetlerini sunduğu internet sitesi.

Kullanıcı: PORTAL’a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: PORTAL’a üye olan ve PORTAL dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı. Üye, kişisel eğitmen, pilates stüdyosu veya spor salonu olabilir.

“Üyelik”: Üye olmak isteyen Kullanıcının, PORTAL daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgiler ile doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin ŞİRKET tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin ŞİRKET tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir.

ŞİRKET gerekli görmesi halinde Üyenin Üyelik statüsünü sona erdirebilir, Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı Üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

“Üyelik Sözleşmesi”: PORTAL’da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, Kullanıcının Üyelik Sözleşmesini anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile PORTAL’da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

“Portal Üyelik Hesabı”: Üyenin PORTAL içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üyelikle ilgili konularda ŞİRKET’e talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “Kullanıcı adı” ve “şifre” ile PORTAL üzerinden eriştiği üyeye özel internet sayfaları bütünü.

“Portal Hizmetleri” ("Hizmetler"): PORTAL içerisinde Üyenin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ŞİRKET tarafından sunulan uygulamalardır. ŞİRKET, PORTAL içerisinde sunulan hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili üyenin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar PORTAL dan üyeye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar PORTAL’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: PORTAL’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"Portal Arayüzü": ŞİRKET ve Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Portal Veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve PORTAL üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“Portal Veritabanı”: PORTAL dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ŞİRKET’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

3. PORTAL HİZMETLERİ

3.1. ŞİRKET, Üyeler tarafından " Portal Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle " Portal Veritabanı" üzerinden kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. ŞİRKET, PORTAL içerisinde Kullanıcıların, Üye profillerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere profillerinin görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. ŞİRKET, PORTAL dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. ŞİRKET, PORTAL dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile PORTAL dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ŞİRKET, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan dilediği biçimde kullanabilir.

3.5 ŞİRKET, Üyelerinin iletişim bilgilerini PORTAL üzerinden paylaşmakta, böylece Üyelerinin yeni müşterilere ulaşmasına olanak sağlamaktadır.

4. PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla PORTAL üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların PORTAL dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. PORTAL, Üyeler tarafından Portal Veritabanına yüklenen içeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. ŞİRKET, Kullanıcılar tarafından görüntülenen ilan ve içeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve içerikler dolayısıyla ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü ŞİRKET’in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını Kullanıcılar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. Kullanıcı PORTAL dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ŞİRKET ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. Kullanıcılar PORTAL dâhilinde Türk Ticaret Kanunu ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haksız rekabete, rekabet ihlallerine yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ŞİRKET’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. Kullanıcılar, PORTAL dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye veya ŞİRKET’in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. "ŞİRKET", Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. ŞİRKET aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, PORTAL’ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Portalın süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, ŞİRKET’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

4.7. ŞİRKET, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca AFS reklamlarının ŞİRKET‘e yönlendirilmesi esnasında Kullanıcıların ve Üyelerin tarayıcısına çerez yerleştirilebilir veya bunlarda yer alan çerezler okunabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanılabilir.

4.8. PORTAL üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Portalın “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; ŞİRKET’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9. ŞİRKET, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve PORTAL arayüzünü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, PORTAL üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine ŞİRKET tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "ŞİRKET“ talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. PORTAL’ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, PORTAL’ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde PORTAL’a erişim sağlanmaya çalışılması, PORTAL üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screenscraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, PORTAL daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; ŞİRKETin her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; ŞİRKET, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.11. PORTAL’da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan ŞİRKET’in sorumlu tutulamayacağını Kullanıcı kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu PORTAL dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu PORTAL’ın (sınırlı olmamak kaydıyla PORTAL Veritabanı, Portal Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte ŞİRKET’in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) ŞİRKET’e ait ve/veya ŞİRKET tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, ŞİRKET hizmetlerini, ŞİRKET bilgilerini ve ŞİRKET’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ŞİRKET’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde ŞİRKET tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ŞİRKET’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde ŞİRKET tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ŞİRKET; PORTAL hizmetleri, PORTAL bilgileri, PORTAL telif haklarına tabi çalışmaları, PORTAL ticari markaları, PORTAL ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

ŞİRKET, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda PORTAL’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde ŞİRKET’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ŞİRKET’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" ŞİRKET tarafından PORTAL’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri PORTAL’ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.